Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Országos program, 2012-2016

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok programja

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – CSEMADOK (a továbbiakban Csemadok) nyitott kulturális, társadalmi, érdekvédelmi szövetség, amely segíti a magyar civil társadalom működését. Tevékenysége során az alábbi célok elérését tekinti megkülönböztetett fontosságúnak:
– lehetőséget teremteni a szlovákiai magyar nemzeti közösség tagjainak az önszerveződésre,
– a megalakulása óta eltelt évtizedek alatt kifejtett tevékenységének tapasztalataira és eredményeire építve, de immár korunk követelményeinek megfelelő szinten az önigazgatás elve alapján hozzájárulni a szlovákiai magyarság közművelődésének a fejlesztéséhez,
– kiemelt feladatként kezeli a szlovákiai magyarok önazonosságának megtartását és fejlesztését, nemzeti kultúrájának, hagyományainak és anyanyelvének megőrzését és ápolását, különös tekintettel az anyanyelvű oktatás biztosítására az óvodáktól az egyetemig,
– a Szlovák Köztársaság jogrendjével összhangban, az európaiság szellemében részt vállalni a nemzetiségi kultúra országos feladatainak megvalósításában, ebből eredően a szövetség alanyi jogon igényt tart a zavartalan működést biztosító állami támogatásra, a működéséhez szükséges törvényi háttér megteremtésére.

A Csemadok programja megvalósítása során együttműködik az azonos vagy hasonló célokat felvállaló civil szervezetekkel.

A Csemadok céljai és állandó jellegű feladatai

Szövetségünk nyitott minden kulturális érték iránt. A kultúra eszközeivel támogatja és ösztönzi:
– a szlovákiai magyarság társadalmi és közművelődési önszerveződését, nemzeti identitástudatának megőrzését, erősítését és kulturális hagyományainak ápolását,
– a szlovákiai magyarság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítését, az egyetemes magyar kultúra értékeinek megismerését és átörökítését,
– az anyanyelv szabad használatának további biztosítását és bővítését az oktatás, a kultúra a művelődés és a közélet területén,
– a szülőföldhöz és a hazához való jog tudatát, az egységes magyar nemzethez való tartozás érzését,
– a történelmi múlt feltárását és intézményes kereteinek kialakítását,
– természeti örökségünk megőrzését, tájképünk identitástudatot erősítő jellegének megtartását,
– a fiatalság fokozott bevonását a szervezetek munkájába
– magyar kultúrával és közélettel kapcsolatba nem kerülő személyek bevonása a Szövetség tevékenységébe,
– a szórványban élő magyarság felzárkóztatását,
– az együttműködést a magyar történelmi egyházakkal, a helyi és a kerületi önkormányzatokkal, a kistérségi tömörülésekkel,
– a Szlovák Köztársaság területén élő nemzeti közösségekkel és etnikai csoportokkal való sokoldalú együttműködést,
– a nemzetközi szerződések által is szorgalmazott határon átnyúló együttműködést a magyarországi kulturális szövetségekkel, valamint a más országokban élő kisebbségek, illetve a szórványban élő magyarok szervezeteivel,
– a kapcsolatteremtést az üzemekkel, szövetkezeti társulásokkal és a vállalkozókkal

A Csemadok rövid távú feladatai az elkövetkező Országos Közgyűlésig terjedő időszakban:

– szilárdítani a szervezeti életet (tagnyilvántartás, a tagdíjak rendezése stb.),
– folyamatosan növelni a taglétszámot,
– méltóképpen megemlékezni a Csemadok megalakulásának 65. évforfdulójáról,
– A Csemadok tevékenységét biztosító, elősegítő intézményeket létesíteni,
– népszerűsíteni a Szövetséget, folyamatosan frissíteni a Csemadok honlapját,
– bővíteni a Csemadok házak hálózatát.
– folytatni a Szövetségen belüli információs rendszer építését,

Működési formák

A Szövetség működésének szervezeti kereteit, a különböző tevékenységi formák megvalósítását az alapszervezetek és a közművelődési közösségek biztosítják. Az együttműködés, együttgondolkodás és szakértelem biztosításának záloga a regionalizmus elve alapján létrejött országos tanács, az országos elnökség, az elnökök tanácsa a területi választmányok aktív szervező és irányító munkája, valamint a felkészült szakmai háttér.
Anyanyelvünk értékeinek megőrzése, ápolása és művelése érdekében szövetségünk nyelvművelő összejöveteleket, anyanyelvi vetélkedőket, nyelvjárásgyűjtést, író-olvasó találkozókat, gyermek- és ifjúsági olvasó-, valamint nyári anyanyelvi táborokat szervez.
Szövetségünk támogatja és terjeszti a művészeteket (irodalmat, zenét, táncot, képzőművészetet) és a tudományos ismeretterjesztést. E célból a belső szervezeti élet minden szintjén s a szakmai társaságokkal együttműködve tudományos tanácskozásokat, kiállításokat, hangversenyeket, színházi bemutatókat és látogatásokat, kirándulásokat, irodalmi és kulturális napokat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti, zenei, művelődési vetélkedőket, film-, videó-, fotóklubokat szervez és tart fenn, valamint aktívan segíti a tudományos és művészeti kiadványok megjelenését és terjesztését.
Gyermektáborok, gyermek játszóházak, természetjárók körének létrehozásával kiemelt módon segíti a gyermek és ifjúsági közösségeket, elősegítve ezzel a fiatalok közeledését Szövetségünkhöz.
Honismereti, természetrajzi, néprajzi, környezetvédelmi gyűjtéseket, kiállításokat, táborokat és ismeretterjesztő tanfolyamokat, tanulmányi kirándulásokat és nyelvi táborokat szervez.
A szlovákiai magyarság egyre aggsztóbbá váló megosztottságának lefékezésére Szövetségünk nagyon sürgősnek tartja az egyetemes magyar és helyi forrásokból táplálkozó történelmi tudat kialakítását és megőrzését. Szorgalmazza szellemi és tárgyi értékeink (történelmi és népi építmények, emléktáblák, szobrok, emlék és kegyhelyek, helytörténeti és honismereti emlékszobák, temetők, síremlékek, dűlőnevek, stb.) feltárását, számbavételét, gyűjtését, feldolgozását, valamint újak megteremtését.
A hagyományőrzés érdekében támogatja a jeles történelmi évfordulókról, helytörténeti eseményekről való megemlékezést, falunapok szervezését, régi népszokások felelevenítését, emlékszobák, emlékművek létrehozását, jellegzetes kultúrtájaink megismertetését.
Szorgalmazza a népi kultúra szellemi és tárgyi emlékanyagának tudományos igényű feltárását és dokumentálását. A magyar tannyelvű iskolákra és a helyi önkormányzatok segítségére is támaszkodva törekszik a néphagyományok ma is élő, vagy időszerűsíthető területeinek ápolására és továbbadására. E célból honismereti, néprajzi, tájvédelmi, környezetvédelmi gyűjtéseket, táborokat, ismeretterjesztő tanfolyamokat és tanulmányi kirándulásokat valósít meg.
A helyi önkormányzatokkal, a múzeumokkal, irattárakkal, könyvtárakkal, képtárakkal együttműködésben az anyagfeltárás és feldolgozás intézményesítésére törekszik.
A kisközösségek kialakítása és személyiségalakító szerepének elmélyítése végett szövetségünk kiemelt figyelmet szentel a pódiumművészet és a hagyományápolás céljából létrejött csoportok és baráti társaságok tevékenységének a szövetség keretein belüli biztosítására.
A műkedvelő társulások tevékenysége, fejlődése és a műsorok színvonalának állandó emelése érdekében más szlovákiai magyar civil szervezetekkel együttműködve helyi, területi és országos versenyeket, bemutatókat, fesztiválokat szervez.
Szövetségünk továbbra is támogatja a fiatalok közművelődési és öntevékeny művészeti tevékenységét. Országos, körzeti, járási előadóversenyeket, nyelvművelő napokat, zenei emléknapokat, gyermek-, ifjúsági bábos és színjátszó seregszemléket, nyári nemzetközi anyanyelvi táborokat, történelmi és honismereti vetélkedőket szervez.
Szövetségünk szükségesnek tartja sokrétű interetnikus kapcsolatok kialakítását, a kölcsönös megismerésen alapuló konfliktusmentes együttélést és a kulturális értékek cseréjét. Törekszik az egymás identitását tiszteletben tartó, egyenrangú alapokon nyugvó együttélésre a szlováksággal, közös történelmi múltunk, kulturális hagyományaink megbecsülésére, s ezek értékeinek közös ápolására.

Ipolynynék, 2012. október 20