Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Népzenei adattár

Vissza a népművészeti és folklórdokumentációs műhely menübe

Sok népművészeti kincs rejlik Felvidék hagyományőrző vidékein, ahol a népzenegyűjtők a legszebb magyar népdalokkal találkoztak és találkoznak mai is. Egy Népzenei Adattár is lehet ilyen kincsek forrása, melyből meríthet a népdalokat kedvelő és éneklő felvidéki magyarság, főleg az elkövetkező hagyományápoló nemzedék. Azzal, hogy egy Népzenei Adattárban őrizzük a felvidéki magyar népdalokat, tiszteletünket rójuk le a népdalokat megszólaltató elődeink és a népdalokat összegyűjtő jeles népzenekutatók előtt, valamint Ág Tibor népdalgyűjtő, népzenekutató előtt, akinek munkássága nélkül nem lehetnénk e hatalmas kincs birtokában.
(aktualizálva: 2008. december 4-én)

Székhely, munkatársak

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézete a dunaszerdahelyi Csemadok Házban található, működésének anyagi és technikai feltételeit a Csemadok Művelődési Intézete, személy szerint Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézet igazgatója teremti meg.
A Népzenei Adattár létrejöttében és működésében nagy szerepe volt Ág Tibor népdalgyűjtőnek és népzenekutatónak, aki az adattári lejegyző és rendszerező munkát, valamint az adattár szakmai irányítását a Csemadok különböző szervezeti egységein belül az 1950-es évek közepétől 2007-ig végezte.
A Népzenei Adattár jelenlegi munkatársai Pelle Andrea népzenekutató, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Zenetudományi Tanszékének tudományos munkatársa és Huszár Ágnes tanár, antropológus.

A Népzenei Adattár tevékenysége

A Népzenei Adattár tevékenységét a következő területekre osztható:
• népzenei gyűjtés, tudományos kutatómunka
• a népzenei gyűjtemény tudományos feldolgozása és rendszerezése
• szakmai tanácsadás, közönségszolgálat az amatőr népzenei mozgalom népdalköreinek, népdalénekeseinek, népi zenekaroknak
• szervezői tevékenység, folyamatos publikáció, népzenei kiadványok készítése

Népzenei gyűjtemény, hangzóanyag, lejegyzések

A Népzenei Adattár gyűjteménye a gyűjtés tartalmát, a gyűjtés helyét, a gyűjtés időpontját és a gyűjtők személyét illetően nagyon sokrétű. A digitális és hagyományos hanghordozókon több mint 15 000 gyűjtési egység található. Nagy részét vokális, kisebb részét hangszeres népzenei gyűjtések és szöveges gyűjtések teszik ki. A gyűjteményben a Felvidék minden tájáról találhatunk gyűjtéseket (Csallóköz, Mátyusföld, Vág és Garam köze, Ipoly-mente, Nyitra-vidék, Gömör, Abaúj-Torna, Kassa-vidék, Bodrogköz, Ung-vidék), melyek az 1950-es évektől napjainkig történtek.
A gyűjtemény meghatározó részét Ág Tibor gyűjtése és a Csemadok többi munkatársainak, elsősorban Takács András, Quittner János, Bodonyi András, Méryné Tóth Margit gyűjtései, valamint a magyarországi kutatókkal (Olsvai Imre, Vargyas Lajos, Sárosi Bálint, Martin György) közösen szervezett gyűjtések anyaga teszi ki. A gyűjtemény részét képezi a Csemadok által több éven keresztül szervezett Nyári Néprajzi Szemináriumok hallgatóinak gyűjtései, önkéntes néprajzi gyűjtők gyűjtései és a Csemadok által kiírt pályázatokra beküldött gyűjtések anyaga.
A Népzenei Adattár gyűjteményébe másolatban bekerültek hazai és magyarországi önálló gyűjtők gyűjtései. Így Bodonyi András, Csáky Károly, Géczi Lajos, Jókai Mária, Lanstyák István és Szvorák Katalin, Nagy Iván, Pelle Andrea, Ürge Mária és Weiszer Eszter gyűjtéseinek hangzóanyaga, Szíjjártó Jenő, Olsvai Imre, Sárosi Bálint és Vargyas Lajos gyűjtéseinek lejegyzései.
A 1990-es évektől a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya támogatásával megvalósult népzenei gyűjtések anyaga is az adattár gyűjteményét bővítik.
Ezek
• Ág Tibor és gyűjtő kollektíva peredi gyűjtése (1994),
• Zoborvidéki gyűjtés, melyet a Népzenei Adattár a budapesti MTA ZTI munkatársaival együtt végzett (2002),
• Pelle Andrea és Huszár Ágnes zoborvidéki gyűjtése (2004),
• Gömöri gyűjtés, melyen részt vettek az adattár munkatársai és a budapesti MTA ZTI munkatársai és zenetudomány szakos egyetemisták (2004),
• Medvesalji gyűjtés, amelyen részt vett Ág Tibor, Pelle Andrea, Huszár László és Huszár Ágnes (2005),
• Ipoly-menti gyűjtés, melyen részt vett Tari Lujza, Miháltz Gábor, Pelle Andre és Huszár Ágnes (2006).
• Bodrogközi gyűjtés, melyen részt vett Pelle Andrea, Sebők Anikó és Huszár Ágnes (2007)

Kottás támlapok gyűjteménye

A Népzenei Adattárban található egy kottás támlapokat tartalmazó gyűjtemény, mely különböző népzenei kiadványokban megjelent felvidéki dalok másolatait tartalmazza.
Kottás támlapok gyűjteményének forrásai:
• Bartók Béla: A magyar népdal, Budapest, 1924.
• Kodály Zoltán: A magyar népzene, Zeneműkiadó, Budapest, 1952.
•Virágos sorozat: Tulipán, Viola, Rózsa, Muskátli, Gyöngyvirág, Százszorszép, Zeneműkiadó, Budapest
• 111 Táncdal, Zeneműkiadó, Budapest
• 104 katonadal, Zeneműkiadó, Budapest
• Szomjas-Schiffert György: Népdalaink a magyar történelemben, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.
• Kodály Zoltán: A magyar népzene, Példatár, szerk: Vargyas Lajos, Zeneműkiadó, Budapest, 1952.
• Pongrácz Zoltán: Kéziratos népdalgyűjteménye
• Ág Tibor: Dalolj velünk, Csemadok KB, Pozsony, 1953
• Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre – Paksa Katalin – Szalai Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrása, Zeneműkiadó, Budapest, 1984.
• Ág Tibor – Szíjjártó Jenő: 100 szlovákiai népdal, Osvetový ústav, Pozsony, 1957.
• Szomjas-Schiffert György: Csallóközi népzenegyűjtés, különlenyomat, MTA, Budapest,
• Hemerka Olga: Eredeti magyar népi táncok és szokások, Osvetový ústav, Pozsony, 1982.
• Néprajzi értesítő, Csemadok JB, Losonc, 1983.
• Dobi Géza: Kismartos, jaj de szép helyen van
•Vágó Tibor, gyűjtő, Vassányiné S. Zsuzsa, lejegyző: Tulipános láda, 33 dal Bénáról, 1981.
• Quittner János: Csallóköz táncai, Eredeti magyar népi táncok, Osvetový ústav, Pozsony, 1973.
• Kerényi György: Gyermekjátékdalok, Zeneműkiadó, Budapest, 1957.
• Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek, Szent István kiadó, Budapest,
•Ürge Mária: Csallóközi gyermekjátékdalok, Múzeumi értesítő, Csallóközi Múzeum, Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely, 1986.
• Bartók Béla – Kodály Zoltán, szerk. Kerényi György, sajtó alá rendezte, Magyar Népzene Tára I., Gyermekjátékdalok, MTA, Budapest, 1951.
• 45 nógrádi népdal, JNK, Losonc, 1984.
• Zoboralja, Csemadok JB, Nyitra, 1985.
• Gyermekjátékok, JNK, Dunaszerdahely, 1990.
• Takács András: Eredeti magyar népi táncok, Osvetový ústav, Pozsony, 1990.>
• Mórocz Károly, szerk.: Kodály nyomában, Alkotó ifjúság, Magyar Tannyelvű Gimnázium, Galánta, 1974.
• Hemerka Olga – Weiszer Eszter – Bankóné Tóth Ibolya: Kassa-vidéki népi játékok, énekek és hagyományok, Csemadok JB, Kassa, 1983.
• Zupkó Kornélia: A zenei anyanyelv hagyományozódása és kialakulása a nyitra környéki falvakban, diplomamunka, Nyitra, 1994.
• Dobszay László – Szendrei Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa, MTA, Budapest, 1988.
Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár.
•Dudich László: Gyermekjátékok, Iuxta danubium 7., gyűjtve: 1923-1932.

Szöveges gyűjtések

A szöveges néprajzi adatok összegyűjtését és feldolgozását is fontosnak tartjuk. Az adattárba került egy gyermekjátékokat, mondókákat, kiolvasókat, lakodalmi verseket és vőfélyverseket tartalmazó gyűjtemény, mely egy pályázati felhívás eredményeként az 1960-70-es években gyűlt össze a Csemadokban.
A szöveges gyűjtések részét képezi a 70-es években, különböző felvidéki adatközlők által kitöltött néprajzi kérdőívek gyűjteménye, mely a Csemadok néprajzi, népzenei és néptáncos szakdolgozóinak egy tapogatózó adatgyűjtése volt.

Néptáncgyűjtések (jegyzőkönyvek, filmek)

A népzenei gyűjteményen kívül a Népzenei Adattárban a felvidéki néptáncgyűjtésekről készült filmeket tartalmazó filmtárat is kialakítunk. Az MTA Zenetudományi Intézetének Filmarchívumából a Népzenei Adattárba kerültek a felvidéki falvakban gyűjtött néptáncok filmfelvételeinek jegyzőkönyvei. Az adattárba fokozatosan bekerülnek a filmek másolatai is.

Kézikönyvtár, hangzó kiadványok

A Népzenei Adattár kézi könyvtárában kb. 984 könyv, 21 szalag, 99 magnókazetta, 19 LP, 17 CD-ROM, 12 Data-CD, 163 CD, 5 VCD, 14 videokazetta, 3 DVD található, melyek magukba foglalják a hazai és magyarországi, ill. más kisebbségi magyar népzenei, néptáncos, néprajzi és egyéb témájú kiadványokat. A könyvtárban magyar és szlovák nyelvű könyveken kívül, tanulmányok, diplomamunkák és folyóiratok is találhatók. A hanghordozók pedig eredeti népzenei felvételeket, népzenei feldolgozásokat, énekelt verseket, klasszikus zenét és kórusműveket tartalmaznak. Szakkönyvtárunk folyamatosan bővül.

A gyűjtemény rendszerezése, a keresés módjai

A felgyűjtött népzenei anyag feldolgozását és rendszerezését Ág Tibor a Csemadok munkatársaként folyamatosan végezte. Az ő munkájának eredményeként a Csemadok Népzenei Adatárában összegyűlt népzenei gyűjtésekről jegyzőkönyvek készültek, és a szalagokon található népdalok egy részének lejegyzései kottafüzetekbe kerültek.
A népzenei gyűjtések tudományos feldolgozása a népzenekutatás jelenlegi lejegyző gyakorlatát követi. A lejegyzéskor a népdal dallamán és szövegén kívül megállapítjuk a népdal zenei jellemzőit, tematikáját, gyűjtésének helyét és időpontját, a gyűjtő(k) nevét és az énekes(ek) adatait: nevét, születési helyét és születési időpontját. Minden dallam a hozzá tartozó adatokkal együtt a lejegyző füzet (kottafüzet) egy-egy külön lapjára kerül. A gyűjtésekről jegyzőkönyvek készülnek, melyek olyan számítógépes adatbázisok, melyek tartalmazzák a gyűjtés adatait, az adatközlők adatait és a felgyűjtött anyag tematikai és zenei jellemzőit. Az egyes gyűjtési egységek jegyzőkönyvei és lejegyzései Ág Tibor által kidolgozott rendszerbe kerülnek.
A szöveges gyűjtések lejegyzése is folyamatosan történik, számítógépbe kerül maga a szöveg és a hozzá tartózó adatok is.
A hozzánk kerülő önkéntes és professzionális gyűjtők gyűjtéseit, illetve az adattár szervezésében történt gyűjtéseket digitalizáljuk, tehát az adatokat elektronikus formában (CD lemezen) őrizzük.
A Népzenei Adattárban levő dallamok közötti keresést a gyűjtések adatait tartalmazó kézi és számítógépes adatbázisok teszik lehetővé.
A Népzenei Adattárban található gyűjtések nagy részéről jegyzőkönyvek készültek, tehát ismerjük az egyes gyűjtési egységek tartalmát. A gyűjtések részletes lejegyzése a gyűjtemény kisebb részét illetően áll rendelkezésre. A még feldolgozásra váró gyűjtések gyűjtési helyét, idejét és a gyűjtő nevét ismerjük, ezek jegyzőkönyvezése és lejegyzése folyamatban van.
A gyűjtemény rendszerezése lehetővé teszi, hogy a vokális és hangszeres népzenei felvételek között keresni lehessen:
zenei mutatók (kadencia, szótagszám, dallamszerkezet)
• a gyűjtés helye és ideje
• a gyűjtő neve
• az énekes vagy zenész neve
• a népdal funkciója és műfaja alapján.