Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Boholy János sakkgömbje

Boholy János sakkgömbje

A sakkgömb Bátkában élő feltalálója, Boholy János nem szeretett a hagyományos sakktáblán sarokba szorítva mattot kapni, ezért feltalálta a sakkgömböt.
Boholy János a Magyar Feltalálók Egyesületének tagja.
2. A sakkgömb bemutatása a feltaláló tollából
A megoldott probléma: A hagyományos sakkjáték bábjait négyzet alakú (8 x 8-as, világos és sötét mezőkön, szélek és sarkak által határolt) területen mozgatjuk. A hagyományos sík sakktábla leg-nagyobb hátránya, hogy a bábok hatásfoka a tábla széleihez közeledve erősen csökken a sarok-mezőkön. Ez a negatív tulajdonság bármilyen alakú kétdimenziós sakktáblán megmarad, mivel az említett tulajdonságokat sík játéktérben nem lehet kiküszöbölni. A sakktábla hagyományos széleit csak akkor lehet megszüntetni, hogyha az adott játékfelületet három dimenzióba helyez-zük. Ez úgy lehetséges, hogyha a sík sakktáblát gömbfelületre rajzoljuk át, mely így átalakul kör-körös játékfelületté.

Meghatározás: A hagyományos sakktábla negatív tulajdonsága az új háromdimenziós játékfelü-leten automatikusan megszűnik, mivel a sakkgömb felületén a játékmező szélei és sarkai eltűn-nek. Így a bábok korlátlanul fejthetik ki hatásfokukat a körkörös mezőkön, mivel ezzel az egysze-rű megoldással minden mezőnek minden irányban szomszéd mezője van. A végtelen, de elvileg véges új játékfelületen a bábmozgatások összetettebb, tehát innovatívabb tárháza nyílik meg. A gömb sakkjáték lejátszása továbbra is a hagyományos bábmozgatások szabályzata szerint törté-nik, kibővítve az új lehetőségekkel. A sík sakkjáték korábbi egy irányelve átrendeződött, illetve 3+1-re bővült. Így a sakkgömb felületén megjelenhettek a gömb sakkjáték alaptípusai, illetve annak radikálisan innovatívabb működési elvei.

Bemutatás: A sakkgömb tulajdonképpen nem más, mint gömbfelületre helyezett hagyományos sakktábla (8 x 8 + 2 mezővel). A gömb szerkezetéből adódóan szélek és sarkak nélküli játékmezőt kapunk, melyen a bábok lehetőséget kapnak legnagyobb hatásfokuk eléréséhez. Mozgásukat csak a saját vagy az ellenfél bábjai akadályozhatják. Nem állítja meg a sakktábla széle és sarka, ezáltal hagyományos értelemben nem kerül hátrányos helyzetbe.
Mind a 64 mező egyenrangú középmezőnek minősül és így optimális körülmények között maxi-mális hatásfokkal lehet a bábokat mozgatni. A mezők között fellépő értékkülönbséget (az állás helyzetétől függően) csak a bábok minősége és hatásfoka tudja megváltoztatni. Ez nagy előrelé-pés a hagyományos sík sakktáblához viszonyítva, ahol az említett értékkülönbségeket főleg a tábla szélei és sarkai által okozott hatások határozták meg. Minél közelebb jutottunk a tábla széléhez vagy a sarkához, annál rosszabb helyzetbe kerültünk.

A hagyományos sakktáblán egy adott mezőről az ellenfél egy adott mezejét (bábját) csak egy útvonalon érhetjük el. Pl.: a bástyával, futóval és a vezérrel egy útvonalon támadhatunk, vagy védhetünk egy adott bábot. Ezzel szemben a sakkgömbön ezekkel a bábokkal és mozgásszabály-zatokkal már több útvonalon keresztül is elérhetjük célunkat. Legkönnyebben két útvonalat le-het biztosítani, de négy útvonalat is ki lehet építeni a gömb négy oldalán. A vezér, futó, bástya csillagszerű összekapcsolásával tovább növelhetjük a báb útvonalainak a számát. A futó, bástya és a vezér két esetleg négy útvonalas lehetősége egy mező ellen forradalmian új megoldás a sakkjáték történetében, melynek megértése és használata az új játék alfája és omegája. Pl.: A gömbfelületen a futónak lehetősége van a csúcsmezőn színt változtatni, bármely színű mező elérhető számára, ezáltal tovább növeli teljesítményét. A sakkjátékok hagyományos magányos rossz futója elveszti eddigi negatív előjelét, mert (átváltozik) kiválaszthatja a számára megfelelő színű átlót.

3. Rövid ismertető a gömb sakkjáték négy alapváltozatáról

• Játék a körgyűrűs sorokon és a korlátozott hosszúságú oszlopokon
A kezdő játékos számára a sakkgömbön való játék elsajátítása egyszerűbb és könnyebb, ha nem veszi figyelembe a csúcsmezőket, csak a sakkjáték eredeti 64 mezőjét használja. A gyakorlatban ez a lehetőség a gömb sakkjáték egyszerűbb és könnyebb változata. A bábok nem lépnek az X és Y csúcsmezőkre (a gömb alsó és felső sarokmezői) és szim-metrikusan nem haladnak át felette. A vízszintes sorok végtelen körgyűrűként viselked-nek, ezáltal 16 középmező keletkezik a 4. és 5. soron.

• Játék a körgyűrűs sorokon, átlókon és oszlopokon
A haladó játékos számára már ajánlott a 64 mező teljes és a két csúcsmező részleges használata. Ez a lehetőség a gömb sakkjáték optimális, de egyben igényesebb változata. A bábok szimmetrikusan áthaladnak az X és Y mezők felett, de nem állhatnak meg rajta. A játék ezen változatán a csúcsmezők semleges mezőkként viselkednek, mivel a csúcsme-zőre nem helyezhetünk bábot. A semleges mezők megakadályozzák a tisztek számára, hogy totális hatást gyakoroljanak az oszlopokra és az átlókra. Azáltal, hogy a csúcsme-zőnkön megállás nélkül át kell haladnunk, bármely mező a 64 közül, középmezőként vi-selkedik. Az első és utolsó sor bármely mezőjének a hagyományos 3 oldalon kívül, át a csúcsmező felett, a 4. oldalról is van szomszéd mezője. Így ezekről a mezőkről a bábok a sakkjáték történetében először a lehető legoptimálisabb körülmények között lehető-séget kapnak legnagyobb hatásfokuk eléréséhez.

• Játék a körgyűrűs sorokon, átlókon, oszlopokon és a csúcsmezőn
Gyakorlott játékos igénybe veheti a teljes létszámú, vagyis 66 mező használatát. Ez a lehetőség a gömb sakkjáték csúcsértékű változata. A bábok szimmetrikusan áthaladnak az X és Y mezők felett, de meg is állhatnak rajta. Bábot helyezhetünk a csúcsmezőre. A csúcsmezők kiemelt értékű centrum mezőkként viselkednek. A kiemelt centrum helyze-te megengedi a rajta lévő báb számára, hogy innen totális hatást gyakoroljon az oszlo-pokra és az átlókra. Játék közben a csúcsmezőre helyezett tiszt mind a nyolc oszlopra és az átlókra teljes erejével hatást gyakorol, amelyet csak a bábok korlátoznak. A gömb felü-letén lévő bábok mozgatása a két centrummezőn elhelyezett bábok állandó védelme il-letve állandó fenyegetése alatt történik.

• Az aszimmetrikus alapállás
A sakkgömb szerkezetéből adódóan a gömbfelületen elkerülhető a bábok szimmetrikus szembenállása. A gömb sakkjáték kezdetén megegyezéssel döntik el a vezérek helyét. Bármely oszlop alapmezején, nem egymással szemben helyezkedhetnek el. A többiek he-lye hozzá viszonyítva arányosan eltolódik. Ez a megoldás kedvez azoknak, akik innovatí-vabb állásváltozatokat szeretnének megoldani. A gömb sakkjáték felépítéséből adódóan a nem szimmetrikus állás esetében az ellenkező oldalra való sáncolás feltételei alakul-hatnak ki. Támadás az ellenkező oldalra az eltolódás mértékétől függően, eddig nem is-mert állásváltozatokhoz vezet, mivel a sakkgömbön nem szükségszerű a szimmetrikus szembenállás. A felemás alapállás mind a három változaton alkalmazható.

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületipari és műszaki megoldások
TelepülésBátka [Bátka]
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőBátkai Települési Értéktár, Gyurán Ágnes
TelepülésBátka
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

A sakkgömb és feltalálója itthon és külföldön számtalan elismerésben részesült és az említett riportok, újságcikkek és nyilatkozatok révén ismerte meg a közönség. Híre túlnőtt Bátkán és a Felvidéken. Ezért kérjük a felvételét a Felvidéki Értéktárba és javasoljuk tovább nominálni a Ma-gyar Értéktárba a kiemelkedő nemzeti értékek közé.
A sakkgömb körkörös játékfelülete a lehetőségek óriási tárháza, melynek kimerítése a korábbi-akhoz viszonyítva innovatív lehetőségeket nyújt. Olyan stratégiai és taktikai változatok kerül-hetnek napvilágra, melyek összetettebb gondolkozást és kreativitást kívánnak a játékosoktól, akiknek csak az ellenfél tudásával kell szembeszállni a szélekkel és sarkakkal nem. Kifejezetten létkérdés a sakkgömb használata közben a három dimenzióban történő körkörös gondolkodás képessége. Ennek egyenes következménye egy új sakkelmélet leírása, mely könyv alakban jelent meg „A gömb sakkjáték alapjai” címmel.

Újdonság az aszimmetrikus (felemás) alapállás, amely csodálatosan érdekes lehetőségeket, az állások eddig ismeretlen változatait rejti magában. Kitűnő terep azok számára, akik nem rabjai a hagyományoknak, a megszokott sablonoknak. Így a sakkgömb adta lehetőségekkel élve próbára tehetik kreativitásukat.Alkalmazni a sport területén és az innovatív (2D-től több) sakkjátékok elméleti, kutatási és gyakorlati megvalósításainak területein lehet.A forradalmian új sakkjáték szerteágazó és sokrétű lehetőségei az egyén gondolkodását fejlesztik. A szerzett tapasztalatokat a valós élet egyéb területein is alkalmazni lehet.

Egy adott probléma egy-megoldásos sík látásmódja (2D) úgy is definiálható, hogy „hiszem, ha látom”. Egy adott problémát körkörös látásmódban (3D) én úgy definiálok, hogy „ha nem látom, akkor is tudom, hogy egytől több megoldás lehetséges”.
A sík játékfelületnek 2D-s korlátolt irányelve és 2D-s korlátolt működési elve van. A körkörös 3D-s játékfelületnek 3+1 irányelve és 24 korlátlan, de elvileg véges működési elve van!

Ez a játék fejleszti a körkörös térlátást, a kreativitást, csiszolja az emlékezetet, illetve kitartásra ösztönzi a használóját még akkor is, ha nem kíván élsportoló lenni. Összetettebb látásmódját a való világban is kamatoztathatja az, aki magáévá teszi működési elveit.

Forrás, adományozó

1987. 04. 30., Patent védelem (szabadalom), ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY – PRAHA.
1990 őszén Boholy János tájékoztatta a prágai Csehszlovák Sakkszövetséget a patentról. A szövetség decemberi magazinjában (Československý šach) František Pithart, nemzetközi mester ismertette meg a hazai sakkozókkal az újdonságot.

1991 nyarán bemutatta a rimaszombati Gemer Open nemzetközi sakkversenyen a sakkgömböt. Ekkor már biztos volt benne, hogy teória nélkül nem lehet propagálni. Tíz év kutatás, fejlesztés és szigorú ellenőrzés után sikerült a teóriát könyv alakban is kiadni.

1999. 08. 10., Vasárnap c. hetilap: Szlovákiai magyar valóság
A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia tanulója, Boholy Zsuzsanna riportja.
2001. 08. 22., Eger
Magyarországon a 9. Vásár AGRIÁBAN c. kiállításon mu-tatta be a sakkgömböt és a hozzátartozó könyv első kia-dását.
Eredmény: Emléklap a kiállításon és a vásáron való szín-vonalas megjelenésért a 3D sakkal.

2002. 08. 19., Lakitelek, Magyarország
A Sakkozó Magyarok VII. Világtalálkozóján a Széchényi István sakkegylet, Seres László főtitkár és Marosi Tibor elnök elismerően nyilatkozatak a 3D sakkgömbről. A Kecskeméti sakk-klub segítségével Boholy János a Lakitelek Open nemzetközi versenyen is bemutatta a sakkgömböt és a könyve 2. bővített kiadását.
2003. 08. 15., Lakitelek, Magyarország
A Sakkozó Magyarok VIII. Világtalálkozóján előadás a Lakiteleki Népfőiskolán a 3D sakk lehetőségeiről. A sakk-könyv 3. bővített kiadásának dedikálása.
2003. 09. 14-16., Rozsnyó, Szlovákia
A Gömör Expon a sakkgömb bemutatása és a szlovák nyelvű sakk-könyv első kiadásának ismer-tetése.
Riportok a médiában a 3D sakkról:
Duna TV, TV Markíza, TV JOJ, MTV1 – Kárpáti Krónika, Új Szó (2003. 09. 17.)
Gemerské Zvesti (2003. 10. 13.), Gömöri hírlap (2003. 10. 20.)
2004. 04. 29.- 05. 01., Magyarország
A putnoki Gömör Expon elismerések a 3D sakkról.
Riportok: Gemerské zvesti, Új szó (2004. 05. 12.) Blikk (2004. 05. 24) Gömöri hírlap
2004. 05. 01-04., Budapest
A GÉNIUSZ-EURÓPA Nemzetközi Találmányi kiál-lításon elismerés a kérdés (3D sakk) eredeti megoldásáért, valamint Ökocentrum díj és diplom (www.inventor.hu), felvételek a helyi TV-ben.

2004. 05. 22., Budapest
A Testnevelési Főiskolán Hardicsai Péter nemzetközi nagymester és sakkoktató meghívására Boholy szakmai előadása a modern sakkjáték fejlődéséről, amelyet a sakkmesterek elismerő nyilatkozatai követtek.
2004. 05. 24., Gömöri Hírlap: Okleveles gömbsakk
Riporter: Garai János
2004. 05. 28 – 29. Budapest – Ökocentrum
Konzultáció Polgár László mesteredzővel a 3D-s sakkjáték lehetőségeiről. Egyben Polgár Judit nemzetközi sakkmester „A gömb sakkjáték alapjai” c. sakk-könyvemet vette át tőlem.
2004. 09. 23-25., Szlovákia
A rimaszombati Gömör Expon elismerések a 3D sakkról és riport a Szlovák Rádió magyar adásában.
2004. 09. 24., Szlovákia
A Gömör sakkverseny (Rimaszombat) keretén belül megbeszélések Polgári László szlovákiai sakkmester vezetésével a 3D sakkról. Riport az Új Szóban.
2005. 01. 11 – 02. 28., Szlovákia
A Tudományos Játékok c. kiállításon Besztercebányán (Výstava Vedecká Hračka v Banskej Bys-trici) a szlovákiai Patenthivatal védnöksége alatt a sakkgömb a kiállítás favoritja. A hivatal munkatársának, Beáta Puobišovának elismerő nyilatkozata. Riport a besztercebányai TV-ben és a (2005. 01. 13) Denník SME lapban.
Riportok:
2005. 01. 20 / 02. 14., Csehország, Riport a Právo c. lapban
2005. 01. 31., STV II, Riport a szlovák televízió magyar adásában a 3D sakkról
2005. 02. 03., Új Szó, Egy elveszett sakkjátszma következményei
2005. 02. 21., Život, Guľatý šach.
2005. 02. 28., Novohradské Noviny
2005. 03. 18., Pravda.
2005. 04. 10., Novohradské Noviny
2005. 05. 20., Plus 7 Dni
2006. 04. 04-07., Genf
Bronzérem a (Salon International Des Inventions Genéve) Nemzetközi Ta-lálmányi Kiállításon

2006. 09. 9-12., Budapest
A GÉNIUSZ 2006 Nemzetközi Találmá-nyi Vásáron (International Invention Fair) a Széchényi Tudományos Táraság Különdíja.

2006. 09. 19-24., Zágráb (Zágreb)
ARCA 2006 International Exhibition of Novelties, New Ideas, New Products and Technologies (Silver medal)

2006. 10. 3-7., Bukarest (Bucharest)
INVENTIKA 2006 International Exhibi-tion of Inventions, Scientific Research and Nero Technologies (Gold Medal)

2006. 10. 12-15., Novi Sad, Szerbia 2006 TELSLA FEST International Inven-tions Exhibitions (poster, silver medal)

2007. 03. 13., Szlovákia, Riport: Plus Jeden Deň
2008. február. Szlovákia
A Besztercebányai regionális kerület sportolóinak Rimaszombati értékelésén a technikai spor-tok kategóriájában a gömb sakkjátékok terén elért eredményeimért, különdíjat kaptam.
2008. 04. 10., China
International Exhibition (Su Zhou) of Inventions. AWard Certificate, Silver medal, Cer.NO. 06GJ02132
2008. IV. Évfolyam 11. szám. The Explorer – magazin, Együttműködésben a Spektrum Televízió-val. A gömbsakkjáték és a sakkgömb. Írta Boholy János. Illusztráció: Thomas Saur. Fotók: Boholy János archívuma.
(Bencsik Éva / szerkesztő, The Explorer Group International Kft.)
2009. 01. 20.,
Schenker Tamás Budapesti sakkmúzeumának megőrzés és bemutatás céljára 1 db sakkgömböt adtam át. Az állandó bemutató helyszíne: 1046 Budapest, Fóti út 105.
2009. 09. 09., Budapest
A Nemzetközi Találmányi Vásárokon mutatott kiváló szereplésért Boholy János MAFE Jubileu-mi Aranyérmet kapott Dr. Vedres András főtitkártól, az IFIA elnökétől.
2009. 09. 10., Magyar Nemzet. Sóskifli és globalizáció.
A riport felvétele (jómagam és a sakkgömb) a budapesti Vásárközpontban készült. Riporter: Babicz Beáta.
2010. 03. 25., Budapest
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen A Stratégiák és Sakk Konferencián tartott előa-dásért „A Hazáért mindhalálig” plakettet kapott Dr. Felházi Sándor mk, ezredes, dékántól.
2011. 10. 20., Budapest
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Sakkelméleti Bizottsága Változó Világszemlélet nemzetközi tudományos konferenciáján „A térbeli sakkjátékok ötleteinek és alapelveinek pozi-tívumai” címmel.
2012-04-16 MESTERKEZEK PARLAMENT TV: A térsakkjátékok bemutatója.
Riporter, Gyetván Csaba szerkesztő-műsorvezető,
http://www.facebook.com/Mesterkezek

2012. 04. 20-22., Budapest, Nemzeti Múzeum (Pollack terem)
Előadás a II. TUDOMÁNYFESZTIVÁL-on A Bolyai-geometria “pozitív belsőterének” fogalma a gömbsakkjátékok példájával szemléltetve címmel.
Kossuth Klub: Gyakorlati gömbsakk illetve térsakk oktatások
2012. 04. 23., Budapest
Mesterkezek – Parlament TV: A térsakkjátékok bemutatója (riport)
2012. 06. 08., Bátka
A Bátkai Alapiskolában a gömbsakk, gömbdáma, gömbmalom és a
háromszintes sakkjáték bemutatása.

2012. 08. 27., La-kitelek
Előadás „ Bemu-tató játszmák” címmel a Sakkozó Magyarok XVII. Világtalálkozóján. Oklevél a támo-gató tevékenysé-gért

2012. 08. 11., A Bátkai Alapiskola.
A gömbsakk, gömbdáma, gömbmalom és a három-szintes sakkjáték bemutatása a Csemadok Bátki Alapszervezete által szervezett I. Balog-völgyi fesztiválon.
2012. 08. 27 – 2012. 09. 05 közötti riport. Dudellai Ildikó, Nógrád megyei tudósító. Hírügynöksé-gi Terület Belpolitikai Szerkesztőség. Médiaszolgáltatás – Támogató és Vagyonkezelő Alap 3100 Salgótarján, Rákóczi út 32. TV / RÁDIÓ / HÍR / ÚJ MÉDIA
2012. 08. 27., Lakitelek – Népfőiskola. Sakkozó Magyarok XVII. Világtalálkozója.
Előadás. Bemutató játszmák. Oklevél a támogató tevékenységemért, melyet Seres László szer-vező adott át.
2012. 09. 10., Vasárnap. Játszma határok nélkül
Riporter: Csiba Annabella.
2012. 09. 16., Miskolc
Vasárnapi Észak: Királyi játék, határtalan lehetőség (riport)
2013. 06. 27-30., Szatmárnémeti, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Előadás a VI. Tudománytörténeti konferencián „A térbeli sakkjátékok alapelveitől a belső játé-ktér sakkprogramjáig” címmel.
2013. 8. 10., Bátka
A Bátkai Alapiskolában a gömbsakk, gömbdáma, gömbmalom és a háromszintes sakkjátékok bemutatása
2013. 10. 16 Budapest
Duna Televízió, Család-barát: Riport a térsakkjátékokról.
2014. 05. 31., Varsó
Tudományos Piknik
Főszervező: Science Center Kopernikusz
Meghívó: Anna Ry-bak, University of Bialystok, Matema-tika és Informatika tanszék
Előadás, illetve gyakorlati bemutató a térjátékok infor-máció
Bonyolultságáról. A gömb sakkjáték le-hetőségeit Wal-demar Szczaluba lengyel sakkmester saját kezűleg el-lenőrizte.

Balról: Boholy Zoltán, Boholy János, Anna Rybak – University of Bialystok, Lénárt István a gömbi geometria szaktekintélye
A fotót felajánlotta az University of Bialystok (Varsó, 2014)
2014. 06. 18., Budapest, MTV, Térkép, Kárpát expressz: A térsakk játékok (riport)
2014. 06. 20., Szlovákia. RTVS- Magyar adás: A térsakk játékok (riport)
2014. 09. 06., Szlovákia, A gömöralmágyi falunapon a térsakk játékok bemutatója

2014. 09. 17., Rima-szombat A Matej Hrebenda Könyv-tárban a nyitott na-pok keretén belül a gömb- és a több-szintes sakkjátékok bemutatója.
A fotót a rimaszombati könyvtár küldte: „Kitekintés a bábok háromlépcsős belső játéktérből.”

2014. 09. 17., Budapest, Duna Televízió: Riport a térsakk játékokról
2014. 11. 05., Új Szó: Gömöri feltaláló fejlesztette ki a sakkjáték két változatát (SK)
Riporter: Ibos Emese
2015. 04. 01., Szabad Újság, Riport: A sakkgömbtől Bolyai János elméletéig
Riporter: Farkas Ottó
2016., Budapest: Kossuth rádió – Határok nélkül
A térsakk játékok története
A riport a Bátkai Alapiskolában lett felvéve.
Riporter: Mács Ildikó
2017. 02. 09., Riport a JOJ TV-ben
A felvétel a bátkai polgármesteri hivatalban készült 2017. 02. 08 -án Hencz Péter polgármester felkérésére.
2018. 04. 27-28., Ózd: Digitális Erőmű
A többszintes térsakkjátékok kétnapos bemutatója. Bódi László (Putnok) antropológus me-ghívására.
2019. 02. 22., Budapest: Duna Palota
A Bátkai Értéktár bemutatója a gömb- és a térsakkjátékokkal kiegészítve
2019. 03. 01., Bátka – Alapiskola Bátka
A gömbsakkjáték bemutatója a 3. osztályos diákok számára. Gyurán Ágnes meghívására Gregor Andrea tanítónő felügyelete mellett.
2019. 08. 22., Rakottyás – Falusi ifjúsági lovas-tábor
Rencsok János táborvezető meghívására bemutattam a többszintes térjátékokat.
2019. 10. 24., Kassa – Magyar Szakközépiskola
Az igazgatónő meghívására bemutattam a többszintes térjátékokat kibővítve a méhészet ala-pelemeinek a bemutatójával, melyet Boholy Zoltán támogatott.
2021. 07. 18., Hollókő
A sakkgömb és a többszintes térjátékok bemutatója a skanzen táncházának teraszán. A Palóc falvak kapcsolattartásának rendezvényén. Bátka község a Bátki alapiskola illetve a Balogvölgy értékeinek bemutatása.
2021. 08. 21., Bátka – Alapiskola
A palócfalvak találkozója. A gömbsakk a gömbmalom és a többszintes térsakkjátékok bemuta-tója és azok próba játszmái.

Az animáció ingyenes letöltése itt: Sakkgomb blender valtozat
BOHOLY JÁNOS: A gömb sakkjáték alapjai, Bátka, 2003
(Harmadik átdolgozott bővített kiadás)

Webhttp://www.globechess.sk
MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID127680
Módosítás dátuma2022. január 10.

Hibát talált?

Üzenőfal