Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Ötéves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

Ötéves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

A Beregszász székhelyû Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet (KMMI) létrehozása azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a kárpátaljai magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, s új értéket jelentenek a szellemiség alakulásában. A Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézetet 2008-ban hozta létre a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ). Jogi formája: jótékonysági alapítvány. A kulturális rendezvények központi színtere: Beregszász, Európa–Magyar Ház (Beregszász, Széchenyi u. 59B. Honlap: www.kmmi.org.ua).

Már a székházavatáskor színes program várta az érdeklõdõket. A Kárpát-medencei Magyar Napok keretében erdélyi, vajdasági, szlovéniai, kárpátaljai mûvészek alkotásait felvonultató képzõmûvészeti és fotókiállításra, könyv-, illetve filmbemutatóra került sor. A frissen befejezett épületben, a több mint ötszáz négyzetméter alapterületû, négyszintes Európa–Magyar Házban több kiállító- és konferenciaterem, könyvtárszoba jött létre, helyet kaptak benne több magyar érdekvédelmi és szakmai szervezet irodái is. Ezzel az intézményátadással Kárpátalján is – ha szimbolikusan – megtörtént az egyetemes magyarságnak a határok megváltoztatása nélküli kulturális újraegyesülése, s mindez történik európai keretek között. Sajnos, a testvéri magyar közösségektõl a kárpátaljai magyarságot a schengeni határ továbbra is elszakítja, ezért is nagy a megnyíló mûvelõdési intézet és az Európa–Magyar Ház jelentõsége, lépést jelent a határok légiesülése felé.
Öt év mérlege alapján jogosan állíthatjuk, hogy ma már Kárpátalján egy meglévõ ûrt töltött ki a KMMI, amely a határon túli magyarlakta területeken létesült rokon intézmények hálózatába illeszkedve, hozzájárul az ukrajnai magyarság intézményrendszerének erõsödéséhez. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az öt évvel ezelõtt megnyílt intézet és székháza, a kárpátaljai magyar kultúra, mûvészet, gazdaság központjaként mûködõ Európa–Magyar Ház egyre jobban erõsíti a helyi magyarság erkölcsi-szellemi tartását.
Az elmúlt években az intézet a nemzeti hagyományok ápolása és megõrzése mellett a kárpátaljai magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekintette fõ feladatának. Szerteágazó tevékenységet fejtett ki kiállítások, elõadások, hangversenyek, tudományos konferenciák, tanulmányi versenyek szervezésével a székhelyéül szolgáló beregszászi Európa–Magyar Házban és Kárpátalja-szerte.
Az intézet részt vett a tehetséges fiatal magyar mûvészek, költõk, írók felkutatásában és felkarolásában, kulturális programok közönségszervezésében. Támogatta a kárpátaljai magyar irodalmi alkotások kiadását és szoros kapcsolatokat ápolt a határon túli testvérszervezetekkel.
Nagy elismerésnek számít, hogy 2012 februárjában a Kárpát-medencébõl a magyarság megmaradását és fejlõdését szolgáló oktatási és mûvelõdési intézményekkel egyetemben a KMMI is felkerült a nemzeti jelentõségû intézmények listájára.
A KMMI három területen fejti ki tevékenységét:
I. Közgyûjteményi részleg (Komjáthy Benedek Könyvtár és Adattár): 2008 elsõ felében létrehozott könyvtárának könyvállománya meghaladja a 10 000 példányt, amely jelenleg is folyamatos feldolgozás és gyarapítás alatt áll.
II. Közmûvelõdési részleg elsõdleges feladatai: a kárpátaljai mûvelõdési portál létrehozása, gondozása, információs adatbank mûködtetése, szakmai információk gyûjtése, közérdekû felhasználásának elõsegítése; közmûvelõdési szakemberek képzése és továbbképzése; kulturális közösségfejlesztõ rendezvények, településfejlesztõ tevékenységek elõsegítése; kapcsolattartás, együttmûködés az ukrajnai kisebbségek intézményeivel. Tehetséggondozó program.
III. Tudományos kisebbségkutatási részleg (néprajz, történelem, mûvelõdéstörténet, szociológia). Cselekvési program: néprajz-, történelem-, honismereti és mûvelõdéstörténeti kutatások, valamint szociológiai felmérések stb. Közös kutatási programok, szakmai tanácskozások megszervezése a Kárpát-medencei intézmények között.
A KMMI létrehozása és mûködése szorosan kapcsolódik a Kárpát-medencei magyar mûvelõdési intézetekhez, valamint azokhoz a közalapítványokhoz, amelyek programjait pályázati keretek között támogatják. Ez azért is fontos, mivel az ukrán állam a KMMI tevékenységét semmilyen támogatásban nem részesíti.
A futó projektek közül említésre méltók a következõ feladatok:
– Kiadványok, honlapok, hírlevelek gondozása: KMMI Honlapja (www.kmmi.org.ua). KMMI-Hírlevél (elektronikus terjesztés), KMMI-füzetek. Szerkesztõségi helyiséget és infrastrukturális hátteret biztosít az Együtt címû irodalmi, mûvészeti, kulturális negyedévi folyóiratnak.
– A KMMI a Kárpát-medencei Közmûvelõdési Kerekasztal tagja. Ebben a munkában közvetlen partnerei: Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, CSEMADOK Mûvelõdési Intézete. A Kárpát-medencei Közmûvelõdési Kerek-asztal tagjaként közremûködik különbözõ rendezvények programjának elõkészítésében, lebonyolításában (pl. irodalmi, mûvészeti és filmkaraván).
– Településkutatás kérdõíven 110 településen, ahol a magyarok aránya meghaladja a lakosság 10 százalékát. A kárpátaljai közmûvelõdési intézmények felmérése (mûvelõdési házak, könyvtárak stb.).
– Regionális könyvtárosi és mûvelõdésszervezõ képzés az Országos Széchényi Könyvtári Intézet (Budapest) és a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szakmai hozzájárulásával. Az elmúlt években a beregszászi Európa–Magyar Házban sikeresen zajlott több kommunikációs tréning-tanfolyam, a továbbképzési tanfolyamon közel ötven könyvtáros, közmûvelõdési szakember jelent meg. A program nagy érdeklõdést váltott ki. A közeljövõben újabb témakörökben lesznek továbbképzési tanfolyamok.
– Honlap-szerkesztés, informatikai fejlesztések. Digitalizálási programok. A KMMI honlapját (www.kmmi.org.ua) illetõen jelentõs informatikai, tartalmi fejlesztést valósítottunk meg. A honlap naprakész információkat közöl a térség rendezvényeirõl. Folyamatosan végezzük a kárpátaljai kulturális adatbázis frissítését, tematikus adattárakat állítunk össze. A megjelent kiadványainkat, könyveinket digitalizáljuk, és mindenki számára elérhetõvé tesszük. E tekintetben jó együttmûködés alakult ki az OSZK-hoz tartozó Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázissal és a Magyar Elektronikus Könyvtárral, amely a KMMI honlapjáról az általunk digitalizált Együtt folyóirat számait és az Intermix Kiadó könyveit folyamatosan átveszi, tárolja, terjeszti.
– Közmûvelõdési feladatok ellátása: a MÉKK és a KMMI folyamatos rendezvényei, tennivalói. Közgyûjteményi állománygyarapítás, ukrajnai magyar nyomtatott hungarikumok, hanganyagok gyûjtése, feldolgozása. Közmûvelõdési rendezvények szervezése, koordinálása és lebonyolítása (képzõmûvészeti, fotó-, könyv- és sajtókiállítások, író–olvasó találkozók, könyvbemutatók), szakmai tanácsadás, adattárgondozás, kisebbségkutatási programok összehangolása, konferenciák, kerekasztal-találkozók stb. lebonyolítása.
– Együttmûködés a helyi magyarság intézményeivel. A KMMI védnökséget vállal Kárpátalján a magyar kormány által korábban támogatott magyarságintézmények felett, segíti munkájukat, több közös rendezvényt bonyolítanak le. Ide tartozik a Péterfalvai Képtár, a Tiszaháti Tájmúzeum, a Beregvidéki Múzeum, a Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai Kollégium magyar tagozata, az UNE Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Kara, a Beregszentmiklósi Telegdy–Rákóczi kastély, a Benei Faluház.
– Tehetséggondozási program. A KMMI 2008–2013 között több tehetséggondozási alkotói pályázatot hirdetett meg: vers, próza, mûfordítás, grafika és fotó kategóriában. Az utóbbi pályázati felhívásban az értekezõ dolgozatok kategória is helyet kapott. Egyre több tehetség vesz részt és nyújtja be alkotásait a felhívásokra. A zsûri által rangsorolt gyõztesek kihirdetésére, díjátadásra a beregszászi Európa–Magyar Házban a Magyar Kultúra Napján kerül sor. A legjobbnak ítélt mûveknek publikációs lehetõséget biztosítunk. 2013-ban Szárnypróba címmel megjelentettük a pályakezdõ fiatalok antológiáját is.
Az eddigi együttmûködések legnagyobb tanulsága: van jövõje a Kárpát-medencei Közmûvelõdési Kerekasztal erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, muravidéki és anyaországi tagintézményei, szervezetei által közös erõfeszítéssel összehangolt kulturális programok folytatásának. A magas kultúrát szolgáló és a népi hagyományokat is megõrzõ nemesen tartalmas tevékenység minden régióban eredményesnek bizonyult, érdeklõdõk sokaságát mozgatta meg, kulturális mûhelyeket hozott helyzetbe, az egyetemes magyar kultúra hiteles értékgyarapítását, védelmét, közkinccsé tételét hajtotta végre. Valamennyien felelõsségteljesen hozzájárultunk egymás programjainak gazdagításához, amelybõl minden régió magyar közössége profitálhatott.

Dupka György, Zubánics László

Rövid URL
ID52625
Módosítás dátuma2015. augusztus 25.

Hibát talált?

Üzenőfal