Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Végső búcsút vettünk Duray Miklóstól

Végső búcsút vettünk Duray Miklóstól

Duray Miklós élete és munkássága

* Losonc, 1945. júl. 18. – Budapest, 2022. december 30. * / író, politikus, geológus

Alapiskoláit Losoncon, gimnáziumi tanulmányait a füleki magyar gimnáziumban végezte, 1962-ben érettségizett. Egy évet munkásként dolgozott, majd a Komenský Egyetem Természettudományi Karán geológia szakon folytatta tanulmányait, ahol mérnöki oklevelet szerzett (1971), uitt doktorált (1977). A po.-i Talajtani és Növénytáp Kutatóintézet segédkutatója (1972–73- ban). 1973 és 1977 között az SZTA Geológiai Intézetének ösztöndíjasa. 1978 és 1990 között a Doprastav híd- és közútépítő állami vállalat műszaki tervezési igazgatóságának geológusa. A pennsylvaniai Indiana Egyetem meghívásá- ra egy évet (1988 aug.–1989 nov.) az Amerikai Egyesült Államokban töltött. – 1965–68 között a po.-i magyar főiskolások és egyetemisták József Attila Ifjúsági Klubjának elnöke, 1968–69-ben társaival együtt megalakítja a csehszlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetséget (MISZ), melynek főtitkára, majd elnöke.
– A konszolidáció éveiben politikai magatartása miatt megbízhatatlanként kezelték. 1983-ban aláírja a Charta ’77 polgárjogi mozgalom nyilatkozatát. Ezt megelőzően 1978-ban létrehozta a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát, melynek 1989 decemberéig a szóvivője volt. A nemzetiségi oktatásügy felszámolását célzó párthatározat elleni mozgalom (aláírási akció) fő szervezője (1978, 1984). Tevékenysége miatt perbe fogták, két ízben (1982 nov. – 1983 febr., ill. 1984 máj. – 1985 máj.) vizsgálati fogságban tartották. A nemzetközi emberjogi s a mo.-i szervek nyomására engedték szabadon.
– 1990-ben az ő kezdeményezésére alakult meg az Együttélés Politikai Mozgalom, melynek – a Magyar Koalíció Pártja megalakulásáig – elnöke, majd az MKP tiszteletbeli elnöke (1998–99), ill. ügyv. alelnöke.
– A rendszerváltozás után 1990-től 1992-ig a prágai Szövetségi Gyűlésben, majd 1994-től 2010-ig a pozsonyi Szlovák Nemzeti Tanácsban volt parlamenti képviselő az Együttélés, majd a Magyar Közösség Pártja színeiben.

A magyar–magyar kapcsolattartás, a nemzeti összetartozás egyik fő gondolkodója, stratégája volt a határon túli magyarok körében, a Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában is nagy ismertségnek és elismertségnek örvendett. A HazÁtól a NemZetig, és a Változások küszöbén köteteiben jelentette meg a témát feldolgozó írásainak egy részét. A Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának, a kedvezménytörvénynek az egyik szellemi atyja volt, ehhez kapcsolódóan a 2001-ben létrejött Szövetség a Közös Célokért alelnöke, majd 2011–2020-ig elnöke.

– Tokió- ban Kőrösi Csoma Sándor-díjat (1986), Bp.-en Bethlen Gábor-díjat (1988) kapott. Kutyaszorító c. könyvéért a Magyar Köztársaság Elnöki Aranyérmét vehette át (2000. márc.), majd a Magyar Örökség Díját (2000), ill. a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitün- tetést (2001), a Magyar Művészeti Díjat (2002) és a Szent István-díjat ((2003).
– Közíróként is a nemzetiségi jogok védelme foglalkoztatja. Köteteiben (Szlovákiai jelentés, Párizs 1982; Kutyaszorító 1–2., önéletrajz, New York 1983, 1989; Kettős elnyomásban, publ., Bp. 1988, 2. kiad. New York 1989; bővített kiadás Po. 1993) a csehszlovákiai magyarság kiszolgáltatott helyzetét, a politikai rendszer súlyos mulasztásait írja le. Szépíróként 1994-ben mutatkozott be a felnőttek számára is tanulságos mesékkel (Csillagszilánk és tövistörek).

A felvidéki magyarság legnagyobb elismerését, a Pro Probitate-Helytállásért díjat 1994-ben elsőként Esterházy János kapta meg in memoriam, majd legutóbb, 2021-ben Duray Miklós vehette át a díjat.

Irodalom: Alexa Károly: Húsz év múlva – Duray Miklósról, Heti Válasz 2002. aug. 16.

 

Bárdos Gyula búcsúztató beszéde
2023.01.17., Losonc, Zsinagóga

Kedves Áron, kedves Éva! Tisztelt gyászoló család!
Tisztelt gyászoló közösség! Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Szomorú szívvel és megdöbbenten állunk itt szülővárosában, Losoncon a sokunk által szeretett, tisztelt és nagyrabecsült kiváló személyiség – Duray Miklós – ravatalánál.
Szinte még fel sem tudjuk fogni, hogy a földi életből való távozásával kit és mit veszítettünk mi felvidékiek, s velünk együtt nemcsak a Kárpát-medencei, hanem az egyetemes magyarság. Azt azonban már most is tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy hiányzik. Nagyon hiányzik.
Tudjuk, hogy őt nem lehet pótolni, mert olyan személyiség, egyedi jelenség: bátor, szókimondó, őszinte ember volt, aki saját érdekeit sohasem helyezte a közösségi érdek elé. Sokszor kényszerűen a háttérbe szorítva, igazságtalanul mellőzve, de egyenes gerinccel töltötte be küldetését, mondta el, írta le – nem mindenkinek és nem mindenütt – tetsző véleményét.
Duray Miklóssal lehetett egyetérteni, vitázni, érvelni, más véleményt megfogalmazni, de nem lehetett őt figyelmen kívül hagyni, nem észrevenni. Erről tanúskodik halála is, hiszen alig található olyan sajtóorgánum vagy médiaközeg, amely ne számolt volna be a szomorú hír közlése mellett munkásságáról, ne méltatta volna példátlanul sokoldalú tevékenységét, ne ismertette volna érdekérvényesítő vagy pedig közírói érdemeit.
Ízig-vérig közösségi, közéleti ember volt, aki rendszerektől és kormányoktól függetlenül a szülőföldön magyarként való boldogulást és érvényesülést tartotta megmaradásunk és fejlődésünk sarokkövének. Még egy nappal halála előtt is, amikor kórházi ágyánál utoljára láthattam, hallhattam, beszélhettem Vele, akkor is a hazai politikai közélet húsbavágó kérdései iránt érdeklődött, s nem rejtette véka alá aggályait a felvidéki magyarság sorsát, jövőjét illetően, különösen a soron következő parlamenti megmérettetéssel kapcsolatosan. Az egységes magyar érdekképviselet biztosítását tartotta meghatározóan fontosnak.
Hűsége szülőföldjéhez, anyanyelvéhez, közösségéhez, nemzetéhez példaértékű. Több ízben is kellő alázattal hátralépett, hogy a közösség összekovácsolódhasson, az érdekérvényesítés konkrét formát ölthessen.
Duray Miklós volt az a bátor és hiteles ellenzéki közéleti ember, aki már a kommunizmus időszakában hírt adott nemcsak az összmagyarságnak, hanem másoknak is arról, miért volt a csehszlovákiai magyarság – ahogyan találóan és sommásan megfogalmazta művei címében is – Kettős elnyomásban, Kutyaszorító-ban.
Ifjúkorától fogva fontos szerepet töltött be a magyar ifjúsági mozgalomban, szervezte a nyári táborokat, vezette a főiskolások és egyetemisták pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubját. A hatvanas években a Csemadok elnökségi tagja. Az 1968-as Prágai Tavaszt követően társaival együtt kizárják a kulturális szövetségből, csak a rendszerváltozást követően rehabilitálják. Nem sértődött meg, nem sopánkodott azon, milyen igazságtalanul jártak el Vele szemben. Éppen ellenkezőleg. Olyan lelkesítő beszédet mondott a Csemadok soron következő országos kongresszusán, kiemelve a szövetség meghatározó fontosságát, amelyből ma is meríthetünk, okulhatunk.
A hetvenes évek nyomasztó éveiben megalapítja a Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi Jogvédő Bizottságot, amely tevékenységének köszönhetően sikerült megmenteni magyar tanítási nyelvű iskoláinkat. Állandóan figyelik, üldözik, letartóztatják, két alkalommal börtönbe zárják. Azon kevés magyarok egyike, akik aláírták a Charta ´77 politikai nyilatkozatot.
A rendszerváltozás után parlamenti képviselő; megalapítja az Együttélés Politikai Mozgalmat, nélküle nem jött volna létre az egységes magyar képviselet, a Magyar Koalíció Pártja. Tevékenykedik a Magyarok Világszövetségében, megalapítja a Szövetség a Közös Célokért társulást, oroszlánrészt vállal a Magyar Állandó Értekezlet létrejöttében. Páratlan, a küzdelmek ellenére is csodálatos életpálya az övé. Köszönjük a Teremtőnek, hogy itt volt közöttünk, ismerhettük, dolgozhattunk Vele, tanulhattunk Tőle.
„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.“

Köszönjük Miklós! Nyugodj békében! Isten Veled!

 

Így búcsúztatta Duray Miklóst pályatársa, az Együttélés társalapítója Gyurcsík Iván
2023.01.17., Losonc, Zsinagóga

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Generációm számára, amely a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben, a husáki időkben kezdte meg aktív életét Duray Miklós volt a kisebbségi jogaink védelmezője, a Charta 77 aláírója, az emberi és polgári jogok élharcosa, a bátorság és a kiállás megtestesítője.

Mérce és értékőrző, értékteremtő volt. Hosszú éveken keresztül a magyarok közül egyedüliként névvel vállalta a felelősséget jogvédő tevékenységéért és a „normalizáció” sötét éveiben az ezzel járó üldöztetést, a börtönbüntetést. Szervezkedett és mozgósított. Magyar iskolát mentett és ezzel iskolát teremtett.

Saját bevallása szerint 15 évesen döntött amellett, hogy életét a felvidéki magyaroknak szenteli. A II. világháború után a városban maradt régiek által képviselt polgári, toleráns hagyományok és az átélt zaklatott történelmi események egyaránt rányomták bélyegét Miklós kezdeti éveire, melyet a losonci magyar alapiskolában, majd a füleki gimnáziumban töltött. Kisiskolás korától kezdve saját szavai szerint mindig valamit szervezett, ami az emberek összefogására, a közös cselekvésre irányult.

A szűkebb „magyar tájhaza” számára a Palócföld volt, amely szerinte ott van, ahol függetlenül az országhatártól, a palóc nyelvjárást beszélik. Vallotta, hogy a palócok ősisége a székelységhez hasonlatos, a palócok gyepűőrökként a honfoglalás idejétől lakják a Hernád és a Garam közötti vidéket. A palócföldi barangolásai befolyásolták pályaválasztását – geológus lett. A kőzetek szerkezetét ismerte, a felszín alatt vizsgálta a folyamatokat, ezt a szemléletet nem csak szakmájában, hanem a közéletben is alkalmazta, messzebb és mélyebbre látott.

Szülőföldje ásvány- és gyógyvizeiről készült szakkönyvet írni, amikor az állambiztonság jegyzeteit elkobozta. Így Cérna Géza palóc meséit írta meg, ezekhez a nehéz időkben sem kellett jegyzet. A szülőföldön – Pozsonytól Ágcsernyőig, – ahol magyar szó elhangzott és magyar iskola létezett, ott a közösségünk ismerte nevét és jogvédő munkásságát, bármennyire titkolta is a kommunista hatalom. A jogvédői tevékenységnek két eredménye volt: sikerült elhárítani a magyar iskolák megszüntetésének a veszélyét, és egyúttal nemzetközi üggyé vált a felvidéki magyarság ügye – ami a kitelepítések és a lakosságcsere óta nem történt meg.

Polgári hagyományt, nemzeti öntudatot és kiállást hagyott ránk, nemcsak a gondolatok tárházát, hanem emberi tartást, az elnyomás elleni küzdelem kötelességét, legyen az nemzeti vagy osztályalapú.

A szülőföld, az otthon, a táj, a haza, a közösség, a nemzet, a jog és az ország fogalmak keretei között kereste az eligazodást, a választ az együttélés kihívásaira, a felvidéki magyarság védelmére. Figyelt a peremek peremén túlélni és fejlődni próbáló Palócföld előtt álló kihívásokra, az „egészet és a részt” egyidejűleg szem előtt tartotta. Mottója: „Váljon valóra szülőföldön boldogulásunk vágya!”

Duray Miklós, szülővárosa és végső nyughelye, Losonc, amely századok óta a magyar-szlovák nyelvhatáron helyezkedett el, a vásárokon itt cserélt gazdát az északról és délről érkező áru, szervesen fejlődtek a régiók közötti kapcsolatok és ebből adódóan a nemzetiségi, vallási tolerancia is jelen volt. Az elmúlt 100 évben a deportálások, ki-és betelepítések, lakosságcsere és asszimiláció eredményeként Losonc mára magyar többségű városból szlovák többségű város lett. Miklós a történelem drámái által elválasztott családok, közösségek közötti kapcsolatok, az Ipoly hidak újraépítése, a felszámolt vasúti és buszösszeköttetések újraindítása érdekében is hallatta szavát.

Losonciakként, bárhol éljünk is a világon, büszkék lehetünk arra, hogy városunk szülötte a nagy gondolkodó, politikus és jogvédő, Duray Miklós. Meggyőződésem, a Charta 77 keretében a cseh és szlovák demokratákkal a szabadságért folytatott küzdelme, majd parlamenti képviselőként a demokratikus keretek megalkotása terén folytatott két évtizedes munkája tiszteletet ébreszt országainkban azok között, akik máig becsülik a szabadság árát.

Duray Miklós felesége, Szabó Zsuzsanna mellett a losonci egykori református temetőben talál örök nyugalomra, olyan szellemi nagyságok között, mint Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja, vagy Kármán József, a felvilágosodás írója.

A gazdaság és a média vezérelte korunkban is hozzánk szól Duray Miklós Cérna Gézáról szóló meséjének üzenete:

„Népünk emlékezetét és méltóságát kell megmentened (…) – mondta az öreg palóc. Ezt fenyegeti a legnagyobb veszély. Ki akarják vágni népünk égig érő fáját, a bucsonyi óriásbükköt. Ha elpusztul a fa, mi is meghalunk, mert abban van népünk múltja és jövője.”

Ne hagyjuk kivágni a fát!

Őrizzük meg Duray Miklós emlékét, ismerjük és kövessük az általa vallott értékeket!

 

Rövid URL
ID129956
Módosítás dátuma2023. január 23.

Hibát talált?

Üzenőfal