logo


 

2013

Download (PDF, 20B)

2012

Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.
929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 240/13., P.O.BOX 16.
Reg. č.: VVS/NO-202/2012
IČO: 45739935
Tel.: 031 552 24 78, E-mail: intezet@csemadok.sk, Mobil: 0905 358 529

Výročná správa organizácie za rok 2012

Obsah:
A. Všeobecné údaje organizácie
B. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Dunajská Streda, 2013. jún

A. Všeobecné údaje organizácie

 • Názov: Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.
 • Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Sídlo: Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda
 • Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45739935
 • Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023660078
 • Zakladateľ: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok (IČO 00177717), Námestie l.mája 10-12, 815 57 v zastúpení Gyulom Bárdosom, predsedom
 • Rok založenia: 2012
 • Registrový úrad: Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Registračné číslo: VVS/NO-202/2012
 • Dátum registrácie: 19. decembra 2012
 • Štatutárny orgán: Mgr. László Huszár, riaditeľ neziskovej organizácie
 • Funkčné obdobie riaditeľa organizácie trvá do 19.12.2016.
 • Zloženie správnej rady v roku 2012:
 • László Köteles (Moldava nad Bodvou), Béla Hrubík (Vinica), Rudolf Mézes (Galanta), Zoltán Sátor (Dolný Štál), Gábor Balogh (Balog nad Ipľom).
 • Funkčné obdobie správnej rady trvá do 19.12.2016.
 • Revízor neziskovej organizácie: László Varga ( Veľký Meder)
 • Funkčné obdobie revízora trvá do 11.12.2013.
 • Bankové spojenie: 14298944/5200 OTP Banka Slovensko, a.s. Dunajská Streda
 • Kontakty na organizáciu:
  Korešpondenčná adresa: Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.
  Telefón: 031/ 552 24 78
  Fax: 031 550 98 30
  Mobil: 0905 358 529
  E-mail: intezet@csemadok.sk
  kancelária: Dunajské Streda, Bacsákova ulica „!§/13., P.O.BOX 16., 

929 01 Dunajské Streda
Zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere v roku 2012:
Nebol, – Mgr. László Huszár – riaditeľ – nastúpil do funkcie od 1. januáa 2013

B. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Nezisková organizácia Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. (ďalej len “inštitút”) bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

 1. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 2. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 4. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

V odbornej činnosti organizácie v hodnotenom období (rok 2010) dominantne prevažovali aktivity v štyroch oblastiach:

 • tvorbu, rozvoj , ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná dňa 19. decembra 2012, správna rada zasadala prvýkrát dňa 28.12.2012, keď prerokovala informácia o registrácii neziskovej organizácie a úkony spojené so zahájením činnosti neziskovej organizácie,
Správna rada schválila (uznesenie tvorí prílohu výročnej správy):

 • zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku pre činnosť neziskovej organizácie
 • schválila plat riaditeľa uzatvorila pracovnú zmluvu dňom zasadnutia správnej rady, aby do 31.12.2013 mohol zabezpečiť všetky potrebné úkony tak, aby vlastná činnosť neziskovej organizácie mohla byť zahájená od 1.1.2013.
 • rozpočet a návrh hlavných úloh neziskovej organizácie na rok 2013.

Nezisková organizácia svoju činnosť zahájila od 1.1.2013.

V Dunajskej Strede, dňa 21. júna 2013
Výročnú správu vypracoval: Mgr. László Huszár, riaditeľ neziskovej organizácie

Správu o činnosti prerokovala a schválila správna rada dňa 20. júna 2013.

Príloha výročnej správy:

Uznesenie zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o., zo dňa 28.12.2012

Správna rada neziskovej organizácie Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.

A. berie na vedomie
informáciu o registrácii neziskovej organizácie Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.,

B. volí
predsedu správnej rady
Lászlóa Kötelesa, r.č. 570713/6699, trvalý pobyt Námestie mieru 19, 045 01 Moldava nad Bodvou,

C. schvaľuje

 1. plat riaditeľa neziskovej organizácie Lászlóa Huszára vo výške 750 € mesačne,
 2. uzatvorenie pracovnej zmluvy s riaditeľom neziskovej organizácie László Huszárom (tvorí prílohu uznesenia),

D. schvaľuje

 1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku pre činnosť neziskovej organizácie (zmluva tvorí prílohu uznesenia),
 2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku pre činnosť neziskovej organizácie (zmluva tvorí prílohu uznesenia),

E.  schvaľuje
rozpočet a plán hlavnej činnosti neziskovej organizácie na rok 2013,

F. ukladá
riaditeľovi neziskovej organizácie vykonať všetky potrebné úkony potrebné k zahájeniu činnosti neziskovej organizácie,
Termín: 31.12.2012

G. odporúča predsedníctvu Csemadoku
pravidelne pozývať predsedu správnej rady a riaditeľa neziskovej organizácie na zasadnutia rady predsedov Csemadoku.

László Köteles, predseda správnej rady neziskovej organizácie